Chiangrai Hotspot Application

 

เป็นแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นทางภูมิสารสนเทศที่แสดงตำแหน่งการเกิดไฟป่า (จุดความร้อน) อ้างอิงข้อมูลตรงจากหน่วยงาน Fire Information for Resource Management System (FIRMS) ของ The Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) : NASA โดยทำการอัพเดทข้อมูลทุกๆ 5 นาที พร้อมกับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ รวมไปถึงข้อมูลกราฟสถิติรายอำเภอ / ตำบล และรายละเอียดพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแต่ละจุดพร้อมระบบนำทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดเด่น

 • รายงานจุดความร้อนวันต่อวัน อัพเดทภายใน 5 นาทีที่ NASA ได้ปล่อยข้อมูล แบบอัตโนมัติ
 • แจ้งเตือนทันทีที่ได้รับข้อมูล

หน้าแรก

 • ข้อมูลจุดความร้อนเป็นข้อมูลใกล้ปัจจุบัน (ห่างจากการเกิดเหตุการณ์จริงในช่วง 2 - 4 ชั่วโมง)
 • ข้อมูลจะแสดงผล (อย่างน้อย) ในช่วงเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการอัพเดทข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง และเป็นข้อมูลจากองค์การ FIRMS 
 • ลักษณะการแสดงผลข้อมูล 
  • กรณีที่ไม่มีข้อมูลเข้าจะปรากฏคำว่า "ยังไม่ได้รับรายงานจุดความร้อน"
  • กรณีที่มีข้อมูลเข้าจะปรากฏคำว่า "มีจุดความร้อนจำนวน ... จุด"
 • ค่าเริ่มต้นจะแสดงค่าพิกัด UTM ของเครื่อง 
 • การแสดงผลแผนที่จากฐานข้อมูล Google
 • เมื่อปรากฏตำแหน่งจุดความร้อน จะแสดงข้อมูลดังนี้
  • ชื่อตำบล
  • ชื่ออำเภอ
  • ชื่อจังหวัด
  • เวลาที่พบจุดความร้อน
  • เวลาที่รับข้อมูลจาก NASA
  • วันที่
  • ค่าพิกัด (UTM)
  • ค่าความเชื่อมั่น
  • ระยะห่างจากจุดที่ผู้เปิดแอพอยู่ (คำนวณเป็นเส้นตรง)
  • นำทาง ไปยังจุดความร้อนที่เลือก (คำนวณตามระยะทางจริง บนแผนที่ Google Map) 

หน้ากราฟ

 • แสดงข้อมูลกราฟ ในระดับตำบลและอำเภอ สูงสุด 5 อันดับแแรก
 • แสดงตารางสรุปโดยตำแหน่งการเกิดจุดความร้อนรายวัน เพื่อใช้ในการจัดการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าโทรศัพท์

 • สามารถเพิ่ม - ลบ เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อได้

 

 

 

การดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและติดตามการเผาในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชุมชนในจังหวัดเชียงรายด้วยระบบติดตามการเผาผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี อ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เชียงราย) เป็นหัวหน้าโครงการ หากมีข้อเสนอแนะการใช้งานสามารถติดต่อ อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (หัวหน้าทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น) โทรศัพท์ 089-264-0250


อัพเดท ข้อมูล 9 เมษายน 2559

ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ (อ.หนุ่ย)