Update แอพพลิเคชั่นสำหรับการติดตั้ง Fire Hotspot Application ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย น่าน แพร่ และพะเยา
พัฒนาโดย จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

 

 

เนื้อหา

การดำเนินงานในงานวิจัยนี้

วัตถุประสงค์

รายงานจุดความร้อนจากโดยอัตโนมัติจาก FIRM แบบอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลจุดความร้อน

จุดความร้อนจาก FIRM

การแจ้งเตือนอัตโนมัติ

มี

ระบบพิกัด

UTM และ องศาละติจูด

ระบบแผนที่

Google Map

ระบบการทำงาน

ทำงานด้วยตัวเอง 1 ระบบ

รูปแบบการดำเนินงาน

ระบบจัดการข้อมูลด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติทั้งระบบ มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลชื่อตำบลและอำเภอที่ได้จาก Google Map สามารถแจ้งเตือนได้ทันที โดยระบบนี้ข้อดี คือ ความยั่งยืนของระบบที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป (ทำงานด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ) แต่พบว่ามีข้อจำกัดด้านความถูกต้องของข้อมูลบริเวณเส้นแบ่งเขตการปกครอง เนื่องข้อมูลจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลเขตการปกครองของ Google map อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ เมื่อปรากฏจุดความร้อนผู้ใช้สามารถพิจารณาข้อมูลโดยการ Zoom รายละเอียดแผนที่ได้

สถานที่ดำเนินงาน

เชียงราย พะยา แพร่ และน่าน

การแสดงตัวอย่างข้อมูล

มี

ระบบปฏิบัติการ

iOS และ Android

 

ดาวน์โหลดไฟล์ APK เวอร์ชั่นล่าสุด l เชียงราย l น่าน แพร่พะเยา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การคัดกรองข้อมูลการเกิดจุดเผาไหม้

การคัดกรองข้อมูลการเกิดจุดเผาไหม้ที่อยู่ในขอบเขตจังหวัด และนำผลที่ได้มาทำการลงตำแหน่ง ตามแนวเขตการปกครอง ได้แก่ แนวเขตอำเภอ และแนวเขตตำบล จากการดำเนินงานในเป็นการดึงข้อมูลจุดความร้อนจากฐานข้อมูล FIRM ครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการดำเนินงานส่วนนี้เป็นการสร้าง Algorithm เพื่อคัดกรองจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยพร้อมทั้งแสดงรายชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยนำเอาค่าพิกัดละติจูด ลองกิจูดของจุดความร้อนแต่ละจุดมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่บนแผนที่ Google Map ดังรูป

 

 

จากรูปแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนที่ได้จาก FIRM นั้นจะไม่มีรายชื่อสถานที่ (ชื่อจังหวัด ชื่ออำเภอและชื่อตำบล) ในขณะที่ข้อมูลจาก Google Map มีรายชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบลเป็นภาษาไทย การทำงานงานส่วนนี้ทีมพัฒนาได้เขียน Algorithm เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ เริ่มต้นจากเอาตำแหน่งจุดความร้อนต่างๆ จากฐานข้อมูล FIRM มาซ้อนทับลงบนแผนที่ Google Map เมื่อพบว่าข้อมูลทั้งสองซ้อนทับในตำแหน่งเดียวกัน ก็จะดำเนินงานดึงเอารายชื่อทั้งหมดมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้เลือกจุดความร้อนบนแอพพลิเคชั่นได้ทราบข้อมูลสถานที่นั้นๆ ทำให้ง่ายต่อการเข้าปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ได้ทันที อย่างไรก็ตามความถูกต้องของข้อมูลบริเวณพื้นที่รอยต่อในบางกรณีอาจจะมีความคลาดเคลื่อนไป เนื่องจาก เป็นฐานข้อมูลเขตการปกครองที่ได้จาก Google Map (แต่ผู้ใช้ยังสามารถรับทราบได้ด้วยการดูข้อมูลได้จากแผนที่เมื่อได้การซูมข้อมูลแผนที่ในแอพพลิเคชั่น) ผลการดำเนินงานพบว่าระบบสารมารถดำเนินงานได้อัตโนมัติตามปกติตลอดเวลา โดยปราศจากการเข้าไปดำเนินการโดยมนุษย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาวต่อไป

ทีมพัฒนาจุดความร้อน

 

 

 

 

 

Chiangrai Hotspot Application

 

เป็นแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นทางภูมิสารสนเทศที่แสดงตำแหน่งการเกิดไฟป่า (จุดความร้อน) อ้างอิงข้อมูลตรงจากหน่วยงาน Fire Information for Resource Management System (FIRMS) ของ The Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) : NASA โดยทำการอัพเดทข้อมูลทุกๆ 5 นาที พร้อมกับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ รวมไปถึงข้อมูลกราฟสถิติรายอำเภอ / ตำบล และรายละเอียดพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแต่ละจุดพร้อมระบบนำทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดเด่น

 • รายงานจุดความร้อนวันต่อวัน อัพเดทภายใน 5 นาทีที่ NASA ได้ปล่อยข้อมูล แบบอัตโนมัติ
 • แจ้งเตือนทันทีที่ได้รับข้อมูล

หน้าแรก

 • ข้อมูลจุดความร้อนเป็นข้อมูลใกล้ปัจจุบัน (ห่างจากการเกิดเหตุการณ์จริงในช่วง 2 - 4 ชั่วโมง)
 • ข้อมูลจะแสดงผล (อย่างน้อย) ในช่วงเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการอัพเดทข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง และเป็นข้อมูลจากองค์การ FIRMS 
 • ลักษณะการแสดงผลข้อมูล 
  • กรณีที่ไม่มีข้อมูลเข้าจะปรากฏคำว่า "ยังไม่ได้รับรายงานจุดความร้อน"
  • กรณีที่มีข้อมูลเข้าจะปรากฏคำว่า "มีจุดความร้อนจำนวน ... จุด"
 • ค่าเริ่มต้นจะแสดงค่าพิกัด UTM ของเครื่อง 
 • การแสดงผลแผนที่จากฐานข้อมูล Google
 • เมื่อปรากฏตำแหน่งจุดความร้อน จะแสดงข้อมูลดังนี้
  • ชื่อตำบล
  • ชื่ออำเภอ
  • ชื่อจังหวัด
  • เวลาที่พบจุดความร้อน
  • เวลาที่รับข้อมูลจาก NASA
  • วันที่
  • ค่าพิกัด (UTM)
  • ค่าความเชื่อมั่น
  • ระยะห่างจากจุดที่ผู้เปิดแอพอยู่ (คำนวณเป็นเส้นตรง)
  • นำทาง ไปยังจุดความร้อนที่เลือก (คำนวณตามระยะทางจริง บนแผนที่ Google Map) 

หน้ากราฟ

 • แสดงข้อมูลกราฟ ในระดับตำบลและอำเภอ สูงสุด 5 อันดับแแรก
 • แสดงตารางสรุปโดยตำแหน่งการเกิดจุดความร้อนรายวัน เพื่อใช้ในการจัดการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าโทรศัพท์

 • สามารถเพิ่ม - ลบ เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อได้

 

 

 

การดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและติดตามการเผาในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชุมชนในจังหวัดเชียงรายด้วยระบบติดตามการเผาผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี อ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เชียงราย) เป็นหัวหน้าโครงการ หากมีข้อเสนอแนะการใช้งานสามารถติดต่อ อ.ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (หัวหน้าทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น) โทรศัพท์ 089-264-0250


อัพเดท ข้อมูล 9 เมษายน 2559

ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ (อ.หนุ่ย)